Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-19.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona nie posiada m. in. możliwości zmiany kontrastu, zmiany rozmiaru tekstu.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest asp. Dawid Łągwa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (44)647-39-19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim mieści się przy ul. Jagiellońskiej 11. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Batorego, wyposażone jest w schody, bez podjazdu dla osób na wózkach. Obiekt nie jest wyposażony w domofon umożliwiający informowanie o przybyciu do budynku komendy. Informację o przybyciu do budynku komendy można przekazać telefonicznie na nr tel. (44)647-39-19 wew. 115 lub 116. Osoba wyznaczona udzieli wszelkiej pomocy w dostępie do budynku. Budynek nie posiada windy. Obsługa osób o utrudnionej możliwości poruszania się może odbywać się na parterze budynku. W obiekcie nie ma toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking nie jest zarządzany przez KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim). Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu na placu wewnętrznym komendy po ówczesnym poinformowaniu Podoficera Dyżurnego o takiej potrzebie. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie KM PSP nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.